TestT

ਅਉਧੂ ਉਨਹੂ ਕੀਤੋਮੂ ਗੋਰੂ ਜੂ ਤੰਬੂ ਨੈਨੂ ਬਛਰੂ ਮਝਾਹੂ ਲਾਹੂ ਸਮਾਹੂ
ਅਜਹੂ ਏਦੂ ਕੁੰਗੂ ਘੁੰਘਰੂ ਜੋਰੂ ਦਾਰੂ ਪਛਾਣਹੂ ਬਸਤੂ ਮਸੂ ਲੋਹੂ ਸਸੂ
ਅਪਰਾਧੂ ਕਛਹੂ ਕੂ ਚਹੂ ਝਗੂ ਦੁਹਹੂ ਪਛਾਣੂ ਬਹੂ ਮਾਣਿਕੂ ਵਡਾਰੂ ਸਾਧੂ
ਅਫਜੂ ਕਛੂ ਕੋਲੂ ਚਿੰਜੂ ਝਾਲੂ ਦੁਹੂ ਪਛਾਨੂ ਬਾਰੂ ਮਾਣੂ ਵਥੂ ਸਾਲੂ
ਅਰਾਧੂ ਕਡੂ ਖਾਕੂ ਚੁਰੂ ਞਾਹੂ ਦੂ ਪਲੂ ਬਾਲੂ ਮਾਰੂ ਵਸਤੂ ਸਾਹੂ
ਅਵਧੂ ਕਤਹੂ ਖਿਨਹੂ ਚੇਤੂ ਡਉਰੂ ਦੇਹੂ ਪਸੂ ਬਿਖੂ ਮੁੰਢਾਹੂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਞਾਨੂ
ਅਸੁਲੂ ਕਬਹੂ ਖਿਨਾਹੂ ਚੜ੍ਹੂ ਤਸੂ ਧਾਤੂ ਪਾਧਾਣੂ ਬਿਦਾਰੂ ਮੂ ਵਾਸੂ ਸੁਰਖਰੂ
ਅਸੂ ਕਲੂ ਖੇਵਟੂ ਛਿਨਹੂ ਤਾਰਾਜੂ ਧੁਰਾਹੂ ਪਾਰਖੂ ਬਿਸੂ ਮੈਲੂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸੁਰਗਿੰਦੂ
ਆਗੂ ਕਹੂ ਖੇਹੂ ਛੋਰੂ ਤਾਰੂ ਧੂ ਪਾਹੂ ਬੀਖੂ ਮੰਝਾਹੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਵਨੂ
ਆਘੂ ਕਾਹੂ ਗਭਰੂ ਜਬਹੂ ਤਾਹੂ ਧ੍ਰੂ ਪਿਯੂ ਬੁਰਗੂ ਯਾਹੂ ਵਾਹੂ ਸੰਭੂ
ਆਫੂ ਕਿਕੂ ਗਰੂ ਜਾਣਹੂ ਤਿਦੂ ਨਕਟੂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਾਹੂ ਰਕਤੂ ਵਿਸੂ ਹਮੂ
ਆਰਾਧੂ ਕਿਛਹੂ ਗਵਾਧੂ ਜਾਨੂ ਤਿਨਹੂ ਨਰੂ ਪੰਖਣੂ ਭਸੂ ਰੀਸਾਲੂ ਸਤਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ
ਇਆਹੂ ਕਿਛੂ ਗਾਰੜੂ ਜਾਹੂ ਤਿਹੂ ਨਿਵਾਹੂ ਪੰਖੇਰੂ ਭੂ ਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੂ
ਉਆਹੂ ਕਿਦੂ ਗੁਰੂ ਜਿਦੂ ਤੁਰਕੂ ਨੇਰਹੂ ਪੰਧਾਣੂ ਭੜਥੂ ਲਾਗੂ ਸਦਹੂ ਹੂਹੂ
ਉਜੂ ਕਿਨਹੂ ਗੇਰੂ ਜਿੰਦੂ ਤੂ ਨੈਣੂ ਫਰੂ ਮਖਟੂ ਲਾਟੂ ਸਭਹੂ ਹੇਰੂ