Tippee (ਟਿੱਪੀ)

ਟਿੱਪੀ (Tippee)

Tippee vowel looks like a half moon ( ੰ ) is placed above the of the letters of Gurmukhi alphabet.

In its normal form it gives the nasal sound like “ing” 

Tippie is used with following vowels.

ਮੁਕਤਾ (Mukta)
ਸਿਹਾਰੀ (Sihaari)
ਔਂਕੜ (Aunkaar)
ਦੂਲੈਂਕੜ (Dulankar)

In Gurbani Writings Tippee is used for the following purposes:

1) To write the words from Sahaskrit (ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ) origin:
ਸ੍ਵੈਭੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੰ, ਖੀਣੰ, ਤਪੰ, ਪਾਨੰ, ਪਾਪੰ, ਪਾਯੰ,ਪਾਰੰ.

2) With nasal Consonants as an Adhak vowel:
ਮੰਨ, ਅੰਨ, ਧੰਨ, ਕੰਨ.

3) In place of Bindi Vowel:
ਲਿੰਉ ਲਿੰਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥ (Panna 342)

4) To keep up with the Rhyme:
ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥ (Panna 433 )

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥ (Panna 448 )

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥ (Panna 920 )

List of some words with ਟਿੱਪੀ (Tippee) Vowel in Gurbani Writings.

ਓਅੰ ਸ੍ਵੈਭੰ ਹਿੰਦੂ ਖੰਡ ਗੰਉ ਪਾਨੰ ਦਸੰਦਾ
ਓਅੰਕਾਰ ਸੰਭਉ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਖੰਡਲ ਗੰਗ ਪਾਪੰ ਦਹੰ
ਓਅੰਕਾਰੁ ਸੁਭੰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਖੰਡਲੀ ਗੁੰਗ ਪਾਯੰ ਦੁਹੂੰ
ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੋਭੰਤਿ ਹਿਰਣੰ ਖੰਡਸਿ ਗੁੰਗੇ ਪਾਰੰ ਦੇਹੰ
ਅੰਕੁ ਸੰਭਵ ਹਿੰਸਾ ਖੰਡਹੁ ਗੂੰਗੇ ਪਿੰਗੰ ਦੁਹਹੂੰ
ਅੰਕੇ ਸੁਭਵੰਤੀ ਹੀਣੰ ਖੂੰਡਹਿ ਗੂੰਗੈ ਪਿੰਗੁਲ ਦਾਨੰ
ਅੰਕੁਰ ਸੰਭਵਿਅਉ ਹੀਤੰ ਖੰਡਾ ਗਗਨੰ ਪਿੰਗੁਲਾ ਭੰਨੈ
ਅੰਕੁਰੁ ਸਭਹੂੰ ਹੀਨੰ ਖੰਡਾਂ ਗੰਗੇਵ ਪਿੰਜਰ ਬੇਅੰਤ
ਅਕਰਣੰ ਸੰਭਾਖਨ ਕੂੰ ਖੰਡਿ ਗੰਗਾ ਪਿੰਜਰੁ ਬੇਅੰਤੁ
ਅਕਰਮੰ ਸੰਭਾਖਨੁ ਕੰਉ ਖੰਡਿਆ ਗੂੰਗਾ ਪਿੰਜਰੈ ਬੇਅੰਤਾ
ਅੰਕੁਰਿ ਸੰਭਾਰਾ ਕੰਕਨ ਖੰਡਿਤ ਗੰਗਾਤਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬੇਅੰਤਿ
ਅੰਕਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ਕੁੰਕਮ ਖੰਡੀ ਗਜਇੰਦ੍ਰ ਪਿੰਜਰਿ ਬੈਆਲੰ
ਅਕਾਸੰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਕੰਕਰੁ ਖੂੰਡੀ ਗੁੰਜਾਤ ਪਿੰਡ ਬਉਰਾਨੰ
ਅੰਕਿ ਸੋਭਾਵੰਤਾ ਕੁੰਗੂ ਖੁੰਢਾ ਗਜਿੰਦੁ ਪਿੰਡੁ ਬੰਕ
ਅਖੰਡ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕੰਗਨ ਖੁੰਦਕਾਰੁ ਗੰਠੜੀ ਪਿੰਡੇ ਬੰਕੇ
ਅਖੰਡੁ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਕੰਗਨਾ ਖੰਨਲੀ ਗੰਠੜੀਐ ਪਿੰਡਾ ਬੈਕੁੰਠ
ਅਖੰਡਲੀ ਸੁੰਮ ਕੰਙਣ ਖੰਨਾ ਗੰਠਿ ਪਿੰਡਿ ਬੈਕੁੰਠੁ
ਅੰਗ ਸਮੰਜੀਐ ਕੁੰਚ ਖੰਨੀਐ ਗੰਠੀ ਪਿੰਡੀ ਲੰਕ
ਅੰਗੁ ਸਮਝਣੰ ਕੰਚੂਆ ਖਪੰ ਗੁੰਡ ਪਿੰਧੀ ਲੰਕੂਰੁ
ਅੰਗੇ ਸੁਮੰਤ੍ਰ ਕੰਚਨ ਖੁੰਬਿ ਗੰਢ ਪਿਰੰਨਿ ਲੰਕਾ
ਅੰਗਦ ਸੁਮੰਤ੍ਰਿ ਕੰਚਨੁ ਖੰਭ ਗੰਢੁ ਪਿਰੰਮ ਲੇਖੰ
ਅੰਗਦੁ ਸਮੁੰਦ ਕੰਚਨਾ ਖੁੰਭੈ ਗੰਢੈ ਫੰਕ ਲੰਗੋਟੀ
ਅੰਗਦਿ ਸਮੁੰਦੁ ਕੁੰਚਰ ਖੇਮੰ ਗੰਢਣੁ ਫੁਟੰਨਿ ਲਗਣੰ
ਅਗੰਮ ਸਮੁੰਦੇ ਕੁੰਚਰੁ ਖੇਲੰਤਾ ਗੰਢਾ ਫੰਦ ਲਗੰਨਿ
ਅਗੰਮੁ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਕੁੰਚਰੀਆ ਖਸੰਮ ਗੰਢਿ ਫੰਦੇ ਲੰਗਰੁ
ਅਗੰਮਾ ਸਮੁੰਦਹਿ ਕੁੰਚੀ ਖਹੰਦੇ ਗੰਢੀ ਫੰਦਾ ਲੰਗਰਿ
ਇਕੰਤੀ ਸਮੁੰਦਿ ਕੂੰਜ ਖਾਟੰਗਾ ਗੰਢੀਐ ਫੰਧ ਲੰਘੇ
ਇੰਦ ਸੰਮਨ ਕੁੰਜਰ ਖਾਦ੍ਯ੍ਯੰ ਗਣੰ ਫੰਧੁ ਲੰਘੈ
ਇੰਦੁ ਹੰਸੁਲੇ ਕੂੰਜਾ ਖਿੰਚ ਗੁਣੰਤ ਫੰਧੇ ਵੰਞਸੀ
ਇੰਦ੍ਰ ਹੰਸੁਲਾ ਕੂੰਜਾਂ ਖਿੰਚੇ ਤੰਤ ਫੰਧਾ ਵੰਞਹੁ
ਇੰਦ੍ਰੁ ਹੰਸਹ ਕੁੰਜੀ ਖਿੰਚੈ ਤੰਤੁ ਫਨਿੰਦ ਵੰਞਹਿ
ਇੰਦ੍ਰੈ ਹੰਸਾ ਕੂੰਜੀ ਖਿੰਚਹਿ ਤੰਤੈ ਫੰਨੀ ਵੰਞਾ
ਇੰਦ੍ਰਾ ਹੰਸਿ ਕੰਞਕਾ ਖਿੰਚਿ ਤੰਤ੍ਰ ਫੁੰਮਣ ਵੰਞਾਂ
ਇੰਦ੍ਰਾਦਿ ਹਾੜੰਬੈ ਕੋਟੰ ਖਿੰਚਿਆ ਤੰਤ੍ਰੁ ਫਲੰਤ ਵੰਞਾਈ
ਇੰਦ੍ਰਿ ਹਾਰੰਤ ਕੁੰਟ ਖਿੰਜੈ ਤੰਤੀ ਫੂਲੰਤ ਵੰਞਾਏ
ਇੰਦ੍ਰੀ ਹਿੰਙੁ ਕੰਟਕੁ ਖਿੰਡੀਆ ਤੰਨ ਫਿਰੰਤ ਵੰਡ
ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਹਿੰਡੋਲ ਕੋਟੰਤਰ ਖਿਣੰ ਤੰਨੁ ਫਿਰੰਤੀ ਵਡਹੰਸ
ਇਰੰਡ ਹਿੰਡੋਲੁ ਕੁਟੰਬ ਖਿੰਥੜਿ ਤੰਨਿ ਫਿਰੰਦੇ ਵਡਹੰਸੁ
ਇਸਟੰ ਹਿਤੰ ਕੁਟੰਬੁ ਖਿੰਥਾ ਤਪੰ ਫਿਰੰਦੈ ਵੰਡਾਏ
ਇਸਨਾਨੰ ਹਿਤ੍ਯ੍ਯੰਤ ਕੁਟੰਬੈ ਖੀਣੰ ਤਪੰਥਾ ਫਿਰੰਨਿ ਵੰਡਿ