Dulainkar (ਦੁਲੈਂਕੜ )

ਦੁਲੈਂਕੜ 

Dulainkar which looks like two slightly curved lines one over the other “ੂ “ is added below the alphabet. 

In its normal form it gives the sound of “oo” as in the word “Boot”.

In Gurbani Writings Dulainkar (ਦੁਲੈਂਕੜ ) vowel is used with the last letter of a word for the following purposes:

1) As a preposition with nouns: (ਖੇਹੂ)

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਇਦਾ ॥੨॥  (ਖੇਹ ਵਿਚ ਹੀ; In the dust) (Panna 1059)

2) With the nouns of Eastern (Lehndi) Punjabi: (ਵਸਤੂ, ਜਿੰਦੂ, ਖਾਕੂ, ਸਸੂ, ਪਿਯੂ)

3) With verbs: (ਦੇਊ, ਜਾਨਊ, ਜੀਵਊ)

4) Insted of Hora ( ੋ ): ਅਸੁਲੂ (ਅਸਲੋਂ)

This table below contains all the letters with Dulainkar (ਦੁਲੈਂਕੜ) Vowel used on last letter of the words in Gurbani Writings.

ਅਉਧੂ ਉਨਹੂ ਕੀਤੋਮੂ ਗੋਰੂ ਜੂ ਤੰਬੂ ਨੈਨੂ ਬਛਰੂ ਮਝਾਹੂ ਲਾਹੂ ਸਮਾਹੂ
ਅਜਹੂ ਏਦੂ ਕੁੰਗੂ ਘੁੰਘਰੂ ਜੋਰੂ ਦਾਰੂ ਪਛਾਣਹੂ ਬਸਤੂ ਮਸੂ ਲੋਹੂ ਸਸੂ
ਅਪਰਾਧੂ ਕਛਹੂ ਕੂ ਚਹੂ ਝਗੂ ਦੁਹਹੂ ਪਛਾਣੂ ਬਹੂ ਮਾਣਿਕੂ ਵਡਾਰੂ ਸਾਧੂ
ਅਫਜੂ ਕਛੂ ਕੋਲੂ ਚਿੰਜੂ ਝਾਲੂ ਦੁਹੂ ਪਛਾਨੂ ਬਾਰੂ ਮਾਣੂ ਵਥੂ ਸਾਲੂ
ਅਰਾਧੂ ਕਡੂ ਖਾਕੂ ਚੁਰੂ ਞਾਹੂ ਦੂ ਪਲੂ ਬਾਲੂ ਮਾਰੂ ਵਸਤੂ ਸਾਹੂ
ਅਵਧੂ ਕਤਹੂ ਖਿਨਹੂ ਚੇਤੂ ਡਉਰੂ ਦੇਹੂ ਪਸੂ ਬਿਖੂ ਮੁੰਢਾਹੂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਞਾਨੂ
ਅਸੁਲੂ ਕਬਹੂ ਖਿਨਾਹੂ ਚੜ੍ਹੂ ਤਸੂ ਧਾਤੂ ਪਾਧਾਣੂ ਬਿਦਾਰੂ ਮੂ ਵਾਸੂ ਸੁਰਖਰੂ
ਅਸੂ ਕਲੂ ਖੇਵਟੂ ਛਿਨਹੂ ਤਾਰਾਜੂ ਧੁਰਾਹੂ ਪਾਰਖੂ ਬਿਸੂ ਮੈਲੂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸੁਰਗਿੰਦੂ
ਆਗੂ ਕਹੂ ਖੇਹੂ ਛੋਰੂ ਤਾਰੂ ਧੂ ਪਾਹੂ ਬੀਖੂ ਮੰਝਾਹੂ ਵਾਹਿ-ਗੁਰੂ ਸ੍ਰਵਨੂ
ਆਘੂ ਕਾਹੂ ਗਭਰੂ ਜਬਹੂ ਤਾਹੂ ਧ੍ਰੂ ਪਿਯੂ ਬੁਰਗੂ ਯਾਹੂ ਵਾਹੂ ਸੰਭੂ
ਆਫੂ ਕਿਕੂ ਗਰੂ ਜਾਣਹੂ ਤਿਦੂ ਨਕਟੂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਾਹੂ ਰਕਤੂ ਵਿਸੂ ਹਮੂ
ਆਰਾਧੂ ਕਿਛਹੂ ਗਵਾਧੂ ਜਾਨੂ ਤਿਨਹੂ ਨਰੂ ਪੰਖਣੂ ਭਸੂ ਰੀਸਾਲੂ ਸਤਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ
ਇਆਹੂ ਕਿਛੂ ਗਾਰੜੂ ਜਾਹੂ ਤਿਹੂ ਨਿਵਾਹੂ ਪੰਖੇਰੂ ਭੂ ਰੂ ਸਤਿ-ਗੁਰੂ ਹੂ
ਉਆਹੂ ਕਿਦੂ ਗੁਰੂ ਜਿਦੂ ਤੁਰਕੂ ਨੇਰਹੂ ਪੰਧਾਣੂ ਭੜਥੂ ਲਾਗੂ ਸਦਹੂ ਹੂਹੂ
ਉਜੂ ਕਿਨਹੂ ਗੇਰੂ ਜਿੰਦੂ ਤੂ ਨੈਣੂ ਫਰੂ ਮਖਟੂ ਲਾਟੂ ਸਭਹੂ ਹੇਰੂ
                     

This table below contains all the letters with Dulainkar (ਦੁਲੈਂਕੜ) Vowel used on  a alphabet other than the last letter of the words in Gurbani Writings.

ਅਉਧੂ ਕੂੜੀਈ ਘੂਲੈ ਜਮਦੂਤਨਹ ਥੂਕ ਪੂਕਾਰੇ ਪਸੂਆਰਾ ਬਿਸੂਰੇ ਰੂਹੜੇ ਸੂਧ
ਅਉਧੂਤ ਕੂਤੁ ਘੂਲਹਿ ਜਮਦੂਤਹ ਥਟੂਆ ਪੂਕਾਰੰਤਾ ਪਹੂਚੁ ਬਿਹੂਣ ਰੂਹਾਂ ਸੂਧੁ
ਅਉਧੂਤੁ ਕਤਹੂੰ ਘੂਲੀਐ ਜਮਦੂਤਾ ਥੂਨਿ ਪੂਕਾਰਦਾ ਪਹੂਚੇ ਬਿਹੂਣੇ ਲੂਕ ਸੂਧੇ
ਅਉਧੂਤਾ ਕੰਤੂਹਲ ਚੂੰ ਜਮਦੂਤਿ ਥੂਨੀ ਪੂਕਾਰਨ ਪਹੂਚੈ ਬਿਹੂਣੈ ਲੂਕੇ ਸੂਧੋ
ਅਉਧੂਤੀ ਕਥੂਰੀ ਚਉਹੂੰ ਜਮਦੂਤੀ ਥੂਨੀਆ ਪੂਕਾਰਾ ਪਹੂੰਚੋ ਬਿਹੂਣਾ ਲੂਕੈ ਸੂਧਉ
ਅਕੂਅਣਾ ਕਦੂਰੀ ਚੂਕ ਜਰੂਆ ਥ੍ਰੂਟਿਟਿ ਪੰਖਣੂੰ ਪਹੂਚਹਿ ਬਿਹੂਣੀ ਲੂਕਟ ਸੰਧੂਰੁ
ਅਕੂਰੁ ਕੂਦਹਿ ਚੂਕੇ ਜਰੂਰਤਿ ਥੂਲ ਪੂੰਗੜਾ ਪਹੂਚਾ ਬਿਹੂਨ ਲੰਕੂਰੁ ਸੰਧੂਰੇ
ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਕੂਪ ਚੂਕੈ ਜਸੂਆ ਦੂੰ ਪੂੰਗਰਾ ਪਹੂਚਿਓ ਬਿਹੂਨੇ ਲੂਕਿ ਸੰਧੂਰਏ
ਅਖੂਟ ਕੂਪੁ ਚੂਕੋ ਜੂਹ ਦੂਆ ਪੂਛ ਪਹੂੰਚਿਓ ਬਿਹੂਨੜਿਆ ਲੂਕੀ ਸੂਧਾ
ਅਖੂਟੁ ਕਪੂਰ ਚੂਕਈ ਜਾਗੂਤਾ ਦੂਐ ਪੂਛੇ ਪਹੂਚੀ ਬਿਹੂਨਾ ਲੂਗਰਾ ਸੂਨੇ
ਅੰਗੂਰੁ ਕਪੂਰੁ ਚੂਕੈਗੀ ਜਿਨੂਰਾ ਦੂਖ ਪੂਛੈ ਪਹੂਚੀਐ ਬਿਹੂਨੀ ਲੂਝੁ ਸੂਨੋ
ਅੰਗੂਰੀ ਕਪੂਰਿ ਚੂਕਸਿ ਜਿੰਨੂਰੀ ਦੂਖੁ ਪੂਛਉ ਪਹਰੂਆ ਭੂਅ ਲੂਝੈ ਸੁਨੂਆ
ਅਗਹੂਚਾ ਕੂਪਾਇਆ ਚੂਕਹ ਝੂਠ ਦੂਖੇ ਪੂਛਉਗੀ ਪਾਹੂਚਾ ਭੂਖ ਲੂਝਦੇ ਸੂਨਾ
ਅਜੂਨੀ ਕੂਪਾਰੀਆ ਚੂਕਹਿ ਝੂਠੁ ਦੂਖਨ ਪੂੰਛਟ ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਭੂਖੇ ਲੂਝਹਿ ਸੂੰਨਾ
ਅਜਹੂੰ ਕੂਪਿ ਚੂਕਾ ਝੂਠੇ ਦੂਖਨਾ ਪੂਛਤ ਫੂਏ ਭੂਖੈ ਲੂਟੇ ਸਪੂਰ
ਅਠੂਹਿਆ ਕਬੂਲ ਚੂਕਿ ਝੂਠੈ ਦੂਖਨਿ ਪੂਛਤਾ ਫੂਕ ਭੂਖਨ ਲੂਟੈ ਸੰਪੂਰਣਃ
ਅਧੂਆ ਕਬੂਲੁ ਚੂਕਿਆ ਝੂਠੋ ਦੂਖਹ ਪੂਛਸਿ ਫੂਕੈ ਭੂਖਾ ਲੂਟਨਾ ਸੰਪੂਰਨ
ਅੰਧੂਲੇ ਕਬੂਲਿ ਚੂਕੀ ਝੂਠਉ ਦੂਖਾ ਪੂਛਹ ਫੂਕਿ ਭੂਖੀ ਲੂਟਹਿ ਸੰਪੂਰਨੁ
ਅਨਗਰੂਆ ਕਬਹੂੰ ਚੂਕੀਅਲੇ ਝੂਠਹ ਦੂਖਿ ਪੂਛਹੁ ਫੂਟ ਭੂਚਰ ਲੂਟਾ ਸੰਪੂਰਨਾ
ਅਨੂਪ ਕੁਮੂੜਾ ਚੂਗਹਿ ਝੂਠਾ ਦੂਖੀ ਪੂਛਾਂ ਫੂਟੇ ਭੂੰਚਾ ਲੂਟਿ ਸੂਫੁ
ਅਨੂਪੁ ਕੂਮਲ ਚੂਘੈ ਝੂਠਿ ਦੂਜੇ ਪੂਛਿ ਫੂਟੈ ਭੂਛ ਲੂਟਿਆ ਸਬੂਰੀ
ਅਨੂਪੈ ਕੂਰ ਚੰਡੂਰੁ ਝੂਠਿਆ ਦੂਜੈ ਪੂਛਿਆ ਫੂਟੋ ਭੂੰਜਾ ਲੂਟੀ ਸੰਬੂਹ
ਅਨੂਪੇਰੈ ਕੂਰੁ ਚੂੜਾ ਝੂਠੀ ਦੂਜੜੈ ਪੂਛੀਐ ਫੂਟਾ ਭੂਡੜੈ ਲੂਠੇ ਸੰਬੂਹਾ
ਅਨੂਪਾ ਕੂਰੇ ਚੂੰਡਿ ਝੂਠੀਆ ਦੂਜੜੀ ਪੂਜ ਫੂਟਿ ਭੂੰਡੀ ਲੂਣ ਸਭਹੂੰ
ਅਨੂਪਿਆ ਕਰੂਆ ਚੂੜੀਆ ਝੂਣੇ ਦੂਜੇਰੈ ਪੂਜੇ ਫੂਟੀ ਭੂਤ ਲੂਣੁ ਸਮੂਰਤੁ
ਅਨਰੂਪੁ ਕਰਤੂਤਿ ਚੂਨ ਝੂਣੀ ਦੂਜਾ ਪੂਜੈ ਫੂੜਿ ਭੂਤੁ ਲੂਣੈ ਸਮੂਹ
ਅਨਰੂਪਿਓ ਕਰਤੂਤੀ ਚੂਨੁ ਝੂਰੇ ਦੂਜਾਣੇ ਪੂਜਉ ਫੂਲ ਭੂਤਨਾ ਲੂਨਾ ਸਮੂਹਣਹ
ਅਪੂਛੇ ਕੂਰਨੁ ਚੂਨੜੀ ਝੂਰੈ ਦੂਜੀ ਪੂਜਣ ਫੂਲੁ ਭੂਤਾ ਲੂਬਰਾ ਸਮੂਹਾ
ਅਪੂਠਾ ਕਰੂਪ ਚੂਨਾ ਝੂਰੇਇ ਦੂੜਾ ਪਜੂਤਾ ਫੂਲੇ ਭੂਪਤਿ ਲਬਹੂੰ ਸਮੂਹਾਂ
ਅਪੂਰਬ ਕਰੂਪੁ ਚੂੰਨਾਂ ਝੂਰਉ ਦੂਣ ਪੂਜੰਤਾ ਫੂਲੈ ਭੂਪਤੀ ਲੂਹ ਸੂਮਹਿ
ਅਭੂਲੁ ਕੁਰੂਪ ਚੂਪ ਝੂਰੇਉ ਦੂਣਾ ਪੂਜਦੇ ਫੂਲੰਤ ਭੂੰਭਰ ਲੂਹੈ ਸੂਰ
ਅਭੂਲਾ ਕਰਪੂਰ ਚੂਪੀ ਝੂਰਤ ਦੂਣਿ ਪੂਜਨ ਫੂਲਹ ਭੂਮ ਵੂਠੇ ਸੂਰੁ
ਅਰੂੜਾ ਕਰੂਪਿ ਚੂਰੁ ਝੂਰੇਦੀ ਦੂਣੀ ਪੂਜਨੀ ਫੂਲਹਿ ਭੂਮਨ ਵੂਠੈ ਸੂਰੇ
ਅਲੂਣੀ ਕੁਰੂਪਿ ਚੂਰੇ ਝੂਰਨ ਦੂਤ ਪੂਜਸਿ ਫੂਲਾ ਭੂਮਵੰਤੁ ਵੂਠਾ ਸੂਰੋ
ਅਵਧੂਤਾ ਕਰੂਪੀ ਚੂਰਾ ਝੂਰਨੁ ਦੂਤੁ ਪੂਜਹ ਫੂਲਿ ਭੂਮਾ ਵੂਠਿਆ ਸੂਰਉ
ਅਸਥੂਲ ਕੂਰਮੁ ਚਲੂਲ ਝੂਰਹਿ ਦੂਤਨ ਪੂਜਹੁ ਫੂਲਿਆ ਭੂਮਿ ਵਾਲੂਆ ਸੂਰਜ
ਅਸਥੂਲੁ ਕੂਰਮਾ ਚਲੂਲੁ ਝੂਰਿ ਦੂਤਹ ਪੂਜਹੋ ਫੂਲੀ ਭੂਮੀ ਵਿਗੂਚੈ ਸੂਰਜੁ
ਅਸਥੂਲਾ ਕ੍ਰੂਰ ਚਲੂਲੇ ਝੂਰੀ ਦੂਤਾ ਪੂਜੇਹਾ ਬੂਆੜ ਭੂਮੀਆ ਵਿਗੂਚਹਿ ਸੂਰੂਟਾ
ਅਸਥੂਲੀ ਕਰੂਰਿ ਚਲੂਲੈ ਝੂਰੀਐ ਦੂਤਾਰੇ ਪੂਜਹਿ ਬੂਆੜੁ ਭੂਰ ਵਿਗੂਚੀਐ ਸੂਰਤਣ
ਅਸਰੂਪੁ ਕੂਰਾ ਚਲੂਲਾ ਝੂਲੈ ਦੂਤਿ ਪੂਜਾ ਬੂਝ ਭਰਪੂਰ ਵਿਗੂਤੇ ਸੂਰਤਣੁ
ਆਖੂੰ ਕੂਰਿ ਚਲੂਲਿ ਝੂਲਤ ਦੂੰਦਰ ਪੂਜਾਚਾਰ ਬੂਝੁ ਭਰਪੂਰੁ ਵਿਗੂਤਾ ਸੂਰਤਿ
ਆਖੂਟਾ ਕੂਲੇ ਚਲੂਲਿਆ ਝੂਲਾਵਉ ਦੂਧ ਪੂਜਾਰੇ ਬੂਝੇ ਭਰਪੂਰੇ ਵਿਗੂਤੀ ਸੂਰਦਾਸ
ਆਜੂਨੀ ਕਲੂਖਤ ਚਲੂਲੀ ਟੂਕ ਦੂਧੁ ਪੂਜਾਰਿਆ ਬੂਝੈ ਭਰਪੂਰਏ ਵਿਸੂਰੇ ਸੂਰਨ
ਆਨੂਪ ਕੂਲਿ ਚੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਟੂਕਸਿ ਦੂਧੈ ਪੂਜਾਰੀ ਬੂਝਈ ਭਰਪੂਰਾ ਵਿਸੂਰਾ ਸਰੂਪ
ਆਨੂਪੁ ਕਸਤੂਰਿ ਚਸੂਆ ਟੂਕਾ ਦੂਧਹਿ ਪੂਜਾਵੈ ਬੂਝਉ ਭਰਪੂਰਿ ਵਿਸੂਰਿ ਸਰੂਪੁ
ਆਭੂਖਨ ਕਸਤੂਰੀ ਚੂਸਏ ਟੂਕਿ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਪੂਜਿ ਬੂਝਏ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿਸੂਰਿਆ ਸਰੂਪਾ
ਆਰੂੜਤੇ ਕਹੂੰ ਚੂਸੀਐ ਟੂਟ ਦੂਧਿ ਪੂਜਿਆ ਬੂਝਣੁ ਭੂਲ ਵਿਸੂਰੀਐ ਸਰੂਪਿ
ਆਲੂਦਿਆ ਕਾਥੂਰੀ ਚੂਹੜਾ ਟੂਟੇ ਦੂਨਾ ਪੂਜੀ ਬੂਝਣਉ ਭੂਲੁ ਵਿਸੂਲਾ ਸਰੂਪੀ
ਆਸੂਣੀ ਕਾਲੂਖਤ ਚੂਹੜੀ ਟੂਟੈ ਦੂਬਲਾ ਪੂੰਜੀ ਬੂਝਣਹਾਰ ਭੂਲੇ ਵਿਹੂਣ ਸੂਰਬੀਰ
ਕੂੰ ਕਾਲੂਖੀ ਚੂਹਾ ਟੂਟਨਿ ਦੂਰ ਪੂਜੀਅਹਿ ਬੂਝਣਹਾਰੁ ਭੂਲੈ ਵਿਹੂਣੇ ਸੂਰਮੇ
ਕੂਅਟਾ ਕਾਲਬੂਤ ਚਾਂਡੂਰੁ ਟੂਟਸਿ ਦੂਰੁ ਪੂਜੀਆ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਭੂਲੋ ਵਿਹੂਣਾ ਸੂਰਮਾ
ਕੂਆ ਕਾਲੂਬਿ ਛੂਛ ਟੂਟਹਿ ਦੂਰੇ ਪੂਜੀਐ ਬੂਝਣਾ ਭੂਲੌ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸੂਰਾ
ਕੂਈ ਕਿਛੂਅ ਛੂਛੇ ਟੂਟਾ ਦੂਰਣਹ ਪੂਠੋ ਬੂਝਤ ਭੂਲਉ ਵਿਹੂਣੀ ਸੂਰਿਆ
ਕੂਏ ਕਿਨਹੂੰ ਛੂਛੈ ਟੂਟਿ ਦੂਰੰਤਰਿ ਪੂਤ ਬੂਝਤਾ ਭੂਲੜਾ ਵਿਹੂਣੀਆ ਸੂਰੀ
ਕੂਕ ਖਜੂਰਿ ਛੂਛਾ ਟੂਟੀ ਦਰੂਦ ਪੂਤੁ ਬੂਝਨ ਭੂਲਤੇ ਸੂਅਟਾ ਸੂਰੀਜੈ
ਕੂਕੇ ਖਜੂਰੀ ਛੂਛੀ ਟੂਟੀਐ ਦੂਰਬਾ ਪੂਤਨਾ ਬੂਝਨੁ ਭੂਲਨ ਸੂਅਰ ਸੂਲ
ਕੂਕੈ ਖਟੂਆ ਛੂਟ ਠਗਮੂਰੀ ਦੂਰਹੁ ਪੂਤਰੇ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ਸੂਆ ਸੂਲੁ
ਕੂਕਣ ਖੂੰਡਹਿ ਛੂਟੇ ਠਰੂਰੁ ਦੂਰਹਿ ਪੂਤਰੀ ਬੂਝਨਹਾਰੈ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ਸੂਇ ਸੂਲਾ
ਕੂਕਦੇ ਖੂੰਡੀ ਛੂਟੈ ਠਰੂਰੇ ਦੂਰਾਇਓ ਪੂਤਹਿ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ਸੂਈ ਸੂਲਾਂ
ਕੂਕਦਾ ਖੂਧੇ ਛੂਟੋ ਡੂੰ ਦੂਰਾਈ ਪੂਤਾ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ਭੂਲਨਹਾਰਾ ਸੂਐ ਸੂਲਾਕੁ
ਕੂਕੇਦਿਆ ਖੂਨ ਛੂਟਈ ਡੂਇ ਦੂਰਾਰੀ ਪੂਤਿ ਬੂਝਨਾ ਭੂਲਹ ਸੂਕੇ ਸੂਲਿ
ਕੂਕੇਂਦੀ ਖੂਨਾ ਛੂਟਉ ਡੂਗਰ ਦੂਰਿ ਪੂਤੀ ਬੂਝਨਿ ਭੂਲਹੁ ਸੂਕੈ ਸੂਲੀਆ
ਕੂਕਨੇ ਖੂਬ ਛੂਟਣ ਡੂਗਰੁ ਦੂਰੀ ਪੂਨਿਉ ਬੂਝਲ ਭੂਲਹਿ ਸੂਕਰ ਸ੍ਵਰੂਪੰ
ਕੂਕਰ ਖੂਬੁ ਛੂਟਤ ਡੂੰਗਰ ਦੂਲਹ ਪੂਰ ਬੂਝਸਿ ਭੂਲਾ ਸੂਕਰਹ ਸ੍ਵਰੂਪੀ
ਕੂਕਰੁ ਖੂੰਬਰਾਜੁ ਛੂਟਨ ਡੂੰਗਰੁ ਦੂਲਹੁ ਪੂਰੁ ਬੂਝਹੁ ਭੂਲਾਏ ਸੂਕਹਿ ਸੂਹੈ
ਕੂਕਰਹ ਖੂਲੇ ਛੂਟਨੁ ਡੂਗਰਿ ਦਸੂਣੀ ਪੂਰੇ ਬੂਝਹਿ ਭੂਲਿ ਸੂਕਹੀ ਸੂਹਉ
ਕੂਕਰਿ ਖੂਲੈ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ਡੂੰਗਰਿ ਦੂਸਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝਾ ਭੂਲਿਆ ਸੂਕਾ ਸੂਹਟੁ
ਕੂਕਰੀ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਛੂਟਰਿ ਡੂਜੜੋ ਦੂਸਰੁ ਪੂਰੋ ਬੂਝਿ ਭੂਲਿਓ ਸੂਕਾਇਆ ਸੂਹਨੀ
ਕੂਕਹਿ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੈ ਛੂਟਲਾ ਡੂਬੇ ਦੂਸਰੋ ਪੂਰਈਆ ਬੂਝਿਆ ਭੂਲੀ ਸੂਕਿ ਸੂਹਬ
ਕੂਕਾ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹਿ ਛੂਟਸਹਿ ਡੂਬੈ ਦੁਹੂੰ ਪੂਰਉ ਬੂਝਿਓ ਭੂਲੀਐ ਸੂਕੀ ਸੂਹਵੀ
ਕੂਕਾਹੀ ਖੂਲਹਿ ਛੂਟਸਿ ਡੂਬੌ ਦੁਹਹੂੰ ਪੂਰਕ ਬੂਝੀ ਭੂਸੇ ਸੂਖ ਸੂਹਵੀਏ
ਕੂਕਿ ਖੂਲੀ ਛੂਟਸੀ ਡੂਬਤ ਦਾਰੂਓ ਪੂਰਕੁ ਬੂਝੀਐ ਭੂਸੀ ਸੂਖੁ ਸੂਹਾ
ਕੂਕੀਐ ਖੂਹ ਛੂਟਹ ਡੂਬਤਾ ਧੂਅ ਪਰਚੂਨ ਬੂਟ ਭੂਹਾਲੁ ਸੂਖੇ ਸੂਹੀ
ਕੂਚ ਖੂਹੁ ਛੂਟਹੁ ਡੂਬਦੇ ਧੂੰਆ ਪੂਰਣੁ ਬੂਟੁ ਰੂਆਇਆ ਸੂਖਣਹ ਸਾਧੂਆ
ਕੂਚੁ ਖੂਹਟਾ ਛੂਟਹਿ ਡੂਬਹੁ ਧੂਈ ਪੂਰਣੋ ਬਟੂਆ ਰੂਆਇਦਾ ਸੂਖਨ ਸਾਬੂਣੁ
ਕਚੂਆ ਖੂਹੜੀ ਛੂਟਹਿਗਾ ਡੂਬਹਿ ਧੂਉ ਪੂਰਣਹ ਬੂਡੇ ਰੂਆਈਐ ਸੂਖਮ ਸਾਬੂਣੈ
ਕੰਚੂਆ ਖੂਹਣਿ ਛੂਟਹੀ ਡੂਬਹਿਗੋ ਧੂਏ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ਬੂਡੈ ਰੂਆਏ ਸੂਖਮੁ ਸਾਬੂਰੁ
ਕੂਚਾ ਖੂਹਿ ਛੂਟਾ ਡੂਬਾ ਧੂੜ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ਬੂਡੋ ਰੂਆਵਣਾ ਸੂਖਮੋ ਸਾਬੂਰੀ
ਕਛੂਅ ਖੂਹੀ ਛੂਟਿ ਡੂਬਿ ਧੂੜਾ ਪੂਰਨ ਬੂਡੌ ਰੂਖ ਸੂਖਹੁ ਸਾਰਦੂਲੁ
ਕਛੂਅਕ ਖਾਡੂਰੁ ਛੂਟਿਆ ਡੂਬੀ ਧੂੜਿ ਪੂਰਨੁ ਬੂਡੰ ਰੂਖੋ ਸੂਖਾ ਸਿਰਖੂਥੇ
ਕਛੂਆ ਖਿਨੂਆ ਛੂਟਿਓ ਡੂਬੀਅਲੇ ਧੂੜੀ ਪੂਰਨੋ ਬੂਡਈ ਰੂਖਾ ਸੂਖਿ ਹੂੰ
ਕਛੂਐ ਖਿਨਹੂੰ ਛੂਟਿਬੋ ਡੂਮਣੀ ਧਤੂਰਾ ਪੂਰਨੰ ਬੂਡੜੈ ਰੂਖਿ ਸੂਖੀ ਹੂਆ
ਕੂਛਿ ਖੀਨਸੂਆ ਛੂਟੀ ਡੂਮਿ ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ਪੂਰਨਮਾ ਬੂਡਤ ਰੂਖੀ= ਸਗੂੜੌ ਹੂਈ
ਕੂਜੈ ਗੂੰਗੇ ਛੂਟੀਐ ਡਰੂਆ ਧੁੰਧੂਕਾਰੈ ਪੂਰਨਹ ਬੂਡਤੇ ਰੂਚਾ ਸੰਗੂਤੀ ਹੂਏ
ਕੂੰਜ ਗੂੰਗੈ ਛਹੂੰ ਤੂੰ ਧੁੰਧੂਕਾਰੋ ਪੂਰਨਹਾਰ ਬੂਡਸਿ ਰੂੜੈ ਸੂਚੇ ਹਜੂਰੇ
ਕੂਜੜਾ ਗੂੰਗਾ ਜੂਆ ਤੂਟ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ਪੂਰਨਹਾਰੀ ਬੂਡਹੁਗੇ ਰੂੜੋ ਸੂਚੈ ਹਜੂਰਿ
ਕੂੰਜੜੀਆ ਗੂਜਰੀ ਜੂਆਰ ਤੂਟੇ ਧੁੰਧੂਕਾਰਿ ਪਰਪੂਰਨ ਬੂਡਹਿ ਰੂੜੌ ਸੂਚੋ ਹਜੂਰੀ
ਕੂਜਾ ਗੂਝੀ ਜੂਆਰੀ ਤੂਟੈ ਧੂਪ ਪਰਫੂਲਤਾ ਬੂਡਾ ਰੂੜਉ ਸੂਚਾ ਹਜੂਰੀਐ
ਕੂੰਜਾ ਗੂੜ ਜੂਈ ਤੂਟਉ ਧੂਪੁ ਪਰਫੂਲਿਤ ਬੂਡਿ ਰੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਹੂਟੇ
ਕੂੰਜਾਂ ਗੂੜੈ ਜੂਏ ਤੂਟਤ ਧੂਪੈ ਪੂਰਬ ਬੂਡਿਆ ਰੂੜ੍ਹ੍ਹੀ ਸੂਚੀ ਹੂਟੋ
ਕੂੰਜੀ ਗੂੜੋ ਜੂਐ ਤੂਟਤੇ ਧੂਮੁ ਪੂਰਬੇਣ ਬੂਡੀ ਰੂੜਾ ਸੂਝ ਹਟੂਆ
ਕੂਟੈ ਗੂੜ੍ਹ੍ਹ ਜੂਝੁ ਤੂਟਸਿ ਧੂੰਮ ਪੂਰਬਣਹ ਬੂਡੀਐ ਰੂੜੀ ਸੂਝੈ ਹਦੂਰੇ
ਕੂਟਨੁ ਗੂੜ੍ਹ੍ਹਉ ਜੂਝੈ ਤੂਟਹਿ ਧੂਮਾ ਪੂਰਬਲੋ ਬੂਢੇ ਰੂਤਉ ਸੂਝਈ ਹਦੂਰਾ
ਕੂਟਿ ਗੂੜ੍ਹ੍ਹੀ ਜੂਝਨ ਤੂਟਾ ਧੂਰ ਪੂਰਬਲਾ ਬੂਢਾ ਰੂਤਿ ਸੂਝਏ ਹਦੂਰਿ
ਕਠੂਲੇ ਗੂੜਾ ਜੂਝਹਿ ਤੂਟਿ ਧੂਰੇ ਪੂਰਬਲੀ ਬੂਦ ਰੂਤੀ ਸੂਝਤ ਹਦੂਰੀ
ਕੂੜ ਗੂਡੀ ਜੂਝਿ ਤੂਟੀ ਧ੍ਰੂਅ ਪੂਰਬਾਣੀ ਬੂੰਦ ਰੂੰਧਹਿ ਸੂਝਤੇ ਹਨੂਮਾਨ
ਕੂੜੁ ਗੂੜੀ ਜੂਟ ਤੂਠੇ ਧੂਰਤੁ ਪੂਰਬਿ ਬੂੰਦੇਰੇ ਰੂਧਾ ਸੂਝਸਿ ਹੂਰ
ਕੂੜੇ ਗੂਣਾ ਜਟੂਆ ਤੂਠੈ ਧੂਰਮ ਪੂਰਬੀ ਬੂੰਦਹਿ ਰੂਪ ਸੂਝਿ ਹਰੂਏ
ਕੂੜੈ ਗੂਣਿ ਜੂਠੁ ਤੂਠਾ ਧੂਰਾ ਪਰੂਰਉ ਬੂੰਦਾਰ ਰੂਪੁ ਸੂਝਿਆ ਹੂਲ
ਕੂੜੋ ਗੂੰਧੀ ਜੂਠੇ ਤਦੂਐ ਧੂਰਾਇ ਪੂਰੇਵ ਬੂਰੁ ਰੂਪੈ ਸੂਝੀ ਹਸੂਆ
ਕੂੰਡੇ ਗਰੂਅ ਜੂਠੈ ਤਨੂਰ ਧੂਰਾਵਾ ਪਰਸੂਤਿ ਬਲੂਆ ਰੂਪੋ ਸੂਤ ਹੂਹ
ਕੜੂਏ ਗਰੂਆ ਜੂਠਨ ਤੂੰਬੜੀ ਧੂਰਿ ਪੂਰਹੁ ਬਿਖੂਆ ਰੂਪੰ ਸੂਤੁ  
ਕੂੜਹੁ ਗਰਬਸੂਆ ਜੂਠਾ ਤਬਹੂੰ ਧੂਰੀ ਪੂਰਹਿ ਬਿਗੂਚਾ ਰੂਪੇਣ ਸੂਤੇ  
ਕੂੜਾ ਗਰੂਰੁ ਜੂਠਾਨ ਤੂੰਬਾ ਧੂਰੀਐ ਪੂਰਾ ਬਿਗੂਤੇ ਰੂਪਵੰਤੁ ਸੂਤੈ  
ਕੂੜਾਵੇ ਗਰਸੂਆ ਜੂਠਾਨੈ ਤੂਮੜੀ ਧੂਲਿ ਪੂਰਾਈ ਬਿਗੂਤੋ ਰੂਪਵੰਤਿ ਸੂਤਕ  
ਕੂੜਾਵਿਆ ਗੂਹ ਜੂਠਾਰੇ ਤੂੰਮਰੁ ਧੂਹ ਪੂਰਾਨ ਬਿਗੂਤਾ ਰੂਪਹੀਣ ਸੂਤਕੁ  
ਕੂੜਾਵੀ ਘੂਘਟੁ ਜੂਠਾਰੀ ਤੂਰ ਨਟੂਆ ਪੂਰਿ ਬਿਗੂਤੀ ਰੂਪਾ ਸੂਤਕਿ  
ਕੂੜਾਵੀਆ ਘੂੰਘਟ ਜੂਠਿ ਤੂਰੁ ਨਟੂਐ ਪੂਰਿਅੜੀ ਬਿਛੂਅ ਰੂਪਾਦ ਸੂਤੜੀਏ  
ਕੂੜਿ ਘੂੰਘਟੁ ਜੂਠੀ ਤੂਰੇ ਨੂਰ ਪੂਰਿਆ ਬਿਛੂਆ ਰੂਪਾਵਤੀ ਸੂਤਧਾਰੁ  
ਕੂੜਿਆ ਘੂਘਰ ਜੂਥ ਤਰੂਅ ਨੂਰੁ ਪੂਰਿਓ ਬਿਦਾਰੂਓ ਰੂਪਿ ਸੂਤ੍ਰਿ  
ਕੂੜਿਆਰ ਘੂੰਘਰ ਜਨੂਆ ਤੂਰਾ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਪੂਰੀ ਬਿਭੂਖਣ ਰੂਪੀ ਸੂਤਾ  
ਕੂੜਿਆਰੁ ਘੂਟਲਾ ਜੂਨਾ ਤੂਲਾ ਨਿਖੂਟੈ ਪੂਰੀਅਤ ਬਿਭੂਖਨ ਰੂਪੀਆ ਸੂਤਿ  
ਕੂੜਿਆਰੇ ਘੂਟਾ ਜੂਨਿ ਤਸੂਆ ਨਿਖੂਟਸਿ ਪੂਰੀਅਲੇ ਬਿਭੂਤ ਰੂਪੀ ਸੂਤਿਹੋ  
ਕੂੜਿਆਰੋ ਘੂਟੀਐ ਜੂਨੀ ਤੂਹੈ ਨਿਖੂਟਾ ਪੂਰੀਆ ਬਿਭੂਤੰ ਰੂਲੇ ਸੂਤੀ  
ਕੂੜਿਆਰਾ ਘੜੂਅਲੋ ਜੰਬੂਰ ਤੂਹੈਂ ਨਿਖੂਟਿ ਪੂਰੀਏ ਬਿਭੂਤਾ ਰੂਲਣਾ ਸੂਦ  
ਕੂੜਿਆਰਿ ਘੂਪ ਜਮੂਆ ਤੂੰਹੈ ਨਿਪੂਤੇ ਪੂਰੀਐ ਬਿਭੂਤਿ ਰੂਲਿਆ ਸੂਦੁ  
ਕੂੜਿਆਰੀ ਘੂਮਨ ਜਮਦੂਤ ਤੂਹੀ ਨਿਰੂਪੀਐ ਪੂਰੀਨਾ ਬਿਰੂਧੋ ਰਸੂਆ ਸੂਦ੍ਰ  
ਕੂੜਿਆਰੀਆ ਘੂਮਨਿ ਜਮਦੂਤੁ ਤੂੰਹੀ ਪੂਅਰ ਪੂਲੁ ਬਿਰੂਧਉ ਰਸੂਲਿ ਸੰਦੂਰ  
ਕੂੜੀ ਘੂਮਰਿ ਜਮਦੂਤੈ ਤਿਨਹੂੰ ਪੂੰਅਰ ਪੂਲਾ ਬਿਰੂਧੀ ਰੂਸੀਐ ਸਦਹੂੰ  
ਕੂੜੀਆ ਘਰੂਆ ਜਮਦੂਤਨ ਤਿਹੂੰ ਪੂਕਾਰ ਪਸੂਆ ਬਿਸੂਰ ਰੂਹੁ ਸੂਦੀ